Чи потрібна мрія людині? / Does a person need a dream?

Ірина Чалкова / Iryna Chalkova.

Я вважаю, що людині необхідна мрія. Цьому є логічне пояснення. По-перше, вона дає стимули жити йти до поставленої мети. Щоб досягти бажаного результату, людині доводиться докладати зусилля, пізнавати нове, змінювати світ і змінюватися самому. 

Зробити це можна двома способами – обрати вірну дорогу до мрії шляхом аналізу або ж визначити маршрут «методом проб і помилок». По суті, обидва варіанти вірні. Все залежить від особистого вибору людини.

Чи може людина жити без мрії? У фізіологічному плані – так. Відсутність бажань і цілей ніяк не позначиться на працездатності  організму в цілому. Однак такий результат подій буде те саме що існування тварин та інших живих істот. А людина – істота розумна, отже, вона повинна мати якісь завдання, які необхідно вирішувати. Адже це сприяє загальному прогресу.

Людина, що не має мрії, рано чи пізно усвідомлює, що життя безглузде та одноманітне. Віна не тільки розчаровується в цьому світі, але і перестає розуміти, для чого живе сама.

Публікацію створено в рамках проєкту “Я медіа”. Проєкт реалізується НУ “Чернігівська політехніка” у співпраці з ГО “Фундація прав людини” та Університету м. Тарту (Естонія). Фінансується коштами Міністерства закордонних справ Естонської Республіки.

Does a person need a dream?

I believe that a person needs a dream. There is a logical explanation for this. First, it gives incentives to live up to the goal. To achieve the desired result, a person has to make an effort, learn something new, change the world and change yourself.

This can be done in two ways – to choose the right path to the dream by analysis or to determine the route “by trial and error”. In fact, both options are correct. It all depends on a person’s personal choice.

Can a person live without a dream? Physiologically, yes. Lack of desires and goals will not affect the efficiency of the body as a whole. However, this result will be the same as the existence of animals and other living beings. And man is an intelligent being, so he must have some tasks that need to be solved. After all, it contributes to overall progress.

A person who has no dreams, sooner or later realizes that life is meaningless and monotonous. She is not only disappointed in this world, but also ceases to understand why she lives alone.

The publication was created within the framework of the project “I am media”. The project is implemented by Chernihiv Polytechnic National University in cooperation with the Human Rights Foundation and the University of Tartu (Estonia). Funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia.

#ЯМедіа

#ФундаціяПравЛюдини

#HumanRightsFoundation

#чернігівська_політехніка

#ChePolytech

#Che_Polytech

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *