Працюємо на рівні, а отримуємо менше: гендерний аспект / Less Paid for the Same Job: Gender Aspects

Дар’я Мартиненко.

Як свідчить суха статистика, за кінець  2019 року  в Україні середньомісячна заробітна плата чоловіків на 22% перевищувала  середньомісячну заробітну плату жінок. І попри  загальну позитивну динаміку в деяких сферах економічної діяльності (наприклад, у фінансовій та страховій діяльності) розрив в оплаті праці жінок та чоловіків досі існує і  становить до 35%. Оскільки культура та соціальні стереотипи віддають перевагу  чоловікам в просуванні кар’єри, то на вищих посадах, в основному, ви побачите осіб чоловічої статі.

Соціологи Олена Здравомислова та Ганна Тьомкіна вважають, що в суспільстві існують неформальні норми, які впливають на вибір жінок. Так, наприклад, традиційно вважають, що жінка повинна приділяти більше уваги сім’ї, затишку в оселі – заради цього вона може працювати на неповну ставку та/або вибирати роботу, котру легше поєднувати з вихованням дітей, що безпосередньо впливає на отриману платню. Довгий декрет, черги в дитсадки змушують жінок вибирати «зручні» професії.

Основною причиною отримання низької заробітної плати жінками є дискримінація. Більшість роботодавців вважають, що чоловіки будуть трудитися на благо сім’ї, а жінки, навпаки, будуть відволікатися від роботи, переймаючись домашніми справами. Тому для роботодавців співробітники-чоловіки є більш стабільними та надійними.

Також, існує думка, що риси характеру, які заохочуються в чоловіках – наполегливість, цілеспрямованість – можуть викликати роздратування у роботодавців, якщо їх показує жінка.

Як можна виправити ситуацію?

  1. Сприймати Міжнародний день рівної оплати праці як щорічний привід задуматися про причини гендерного розриву в заробітній платі. Символічно позначає, скільки днів до нього в році, що наступив жінки повинні працювати додатково, щоб отримати стільки ж, скільки в минулому році заробили чоловіки.
  2. Фірмам необхідно перестати непропорційно високо оплачувати людей, що працюють понаднормово. Саме такий привід затримуватися на роботі є чоловіків, а тому створення більш рівних умов оплати робочого часу буде сприяти тому, що чоловіки стануть проводити більше часу вдома з сім’єю.
  3. Жінкам потрібно перестати недооцінювати себе. Ми гідні кращого! Почніть цінувати себе та поважати те, чим ви займаєтесь!

English version

Less Paid for the Same Job: Gender Aspects

According to dry statistics, at the end of 2019 in Ukraine the average monthly salary for men was 22% higher than the average monthly salary for women. Despite the overall positive dynamics in some areas of economic activity (thus as financial and insurance activities), the pay gap between women and men is up to 35%. Because culture and social stereotypes prefer men, you will mostly see men in senior positions.

Sociologists Olena Zdravomyslova and Hanna Tyomkina believe that there are informal norms in society that affect women’s choices. For example, it is traditionally believed that a woman should pay more attention to the family and comfort in the home – so they can work part-time and / or choose a job that is easier to combine with child-rearing practices, which affects their income. A long maternity leave, queues at kindergartens force women to choose a “comfortable” profession.

The main reason for low wages for women is discrimination. Most employers believe that men will work for the benefit of the family, and women, on the contrary, will be distracted from work, taking care of household chores. Therefore, for employers, male employees are more reliable.

Also, it is thought that the fe3atures of character that are encouraged in men – persistence, determination – can irritate employers if they are demonstrated by a woman.

How can the situation be corrected?

  1. International Equal Pay Day is an annual occasion to think about the causes of the gender pay gap. Symbolically indicates how many days before it in the coming year women have to work extra to get as much as last year earned by men.
  2. Firms should stop paying disproportionately high wages to people who work overtime. This is the reason why men have a reason to stay at work, so creating a more equal pay environment will help men to spend more time at home with their families.
  3. Women need to stop underestimating themselves. We rates the best! Start appreciating yourself and respecting what you do!

Author of puclication – Dariya Martynenko

#HumanRightsFoundation

#ФундаціяПравЛюдини

#Чернігів

#Чернігівська область

#РазомМиСила

#TOGETHER_WE_CAN

#ChePolytech

#Che_Polytech

#60років_ЧНТУ

#ЧНТУ

#люблю_чнту

#найкращийунівер

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *