Розуміння поняття цілеспрямованості людини / Understanding the concept of purpose

Ірина Чалкова/ Iryna Chalkova.

 У житті людини існує багато потреб і цілей. Практично кожен з нас встановлює собі завдання і намагається до них йти. Хтось хоче відвідати багато країн, хтось відкрити свій бізнес тощо. Шлях до виконання бажань не завжди простий. Цілеспрямованість сприяє певним діям, які наближають до мети. Так само ця риса допомагає позбутися від труднощів які виникають на шляху до мрії.

Цілеспрямованість, без всяких сумнівів, є позитивною рисою характеру людини. Люди з такою якістю завжди затребувані в суспільстві. У більшість вакансій роботодавці прописують саме цю вимогу – вміння досягати мети.

Цілеспрямованість набувається в процесі життя людини і не є вродженою рисою характеру. Незважаючи на це в світі існує не багато людей які можуть до себе приписати цю рису, підтвердивши це справами. Хоча кожен з нас має досвід формування цієї якості. З малих років людський характер проявляє цю рису в тій чи іншій мірі. Наприклад, коли дитина вчиться правильно говорити, вимовляти слова, це і є фактом прагнення до мети. Дану якість характеру може набути будь-яка людина, мотивуючи себе на вчинки, виробляючи силу волі і стаючи більш наполегливою і завзятою у своїх справах.

Людина не маючи мети стає схожою на корабель без вітрил, який буде кидати з боку в бік, не даючи права на власний вибір. Йдучи таким шляхом стаєш замкнутим в безліч обставин, які заважають стати господарем свого життя і бути щасливим. Тому потрібно тримати свій спланований курс, дуже важливо виробляти своє прагнення до заповітних цілей.

Публікацію створено в рамках проєкту “Я медіа”. Проєкт реалізується НУ “Чернігівська політехніка” у співпраці з ГО “Фундація прав людини” та Університету м. Тарту (Естонія). Фінансується коштами Міністерства закордонних справ Естонської Республіки.

Understanding the concept of purpose

There are many needs and goals in a person’s life. Virtually every one of us sets goals and tries to go to them. Some want to visit many countries, some want to start their own business and so on. The path to fulfilling desires is not always easy. Purposefulness promotes certain actions that are closer to the goal. Similarly, this feature helps to get rid of the difficulties that arise on the way to a dream.

 Purposefulness, without a doubt, is a positive feature of human character. People with this quality are always in demand in society. In most vacancies, employers prescribe this requirement – the ability to achieve the goal.

Purposefulness is acquired in the process of human life and is not an innate character trait. Despite this, there are not many people in the world who can attribute this trait to themselves, proving it by deeds. Although each of us has experience in forming this quality. From an early age, human character manifests this trait to one degree or another. For example, when a child learns to speak correctly, to say words, it is a fact of striving for a goal. This quality of character can be acquired by anyone, motivating themselves to act, developing willpower and becoming more persistent and persistent in their work.

A man without a purpose becomes like a ship without sails, which will be thrown from side to side, without giving the right to choose. By following this path you become locked in many circumstances that prevent you from becoming the master of your life and being happy. Therefore, you need to keep your planned course, it is very important to develop your desire for cherished goals.

 The publication was created within the framework of the project “I am media”. The project is implemented by Chernihiv Polytechnic National University in cooperation with the Human Rights Foundation and the University of Tartu (Estonia). Funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia.

#ЯМедіа

#ФундаціяПравЛюдини

#HumanRightsFoundation

#чернігівська_політехніка

#ChePolytech

#Che_Polytech

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *